Prihlásiť

Autorský zákon a licencie


3. 3. 2010
Pre mňa: {{OTRS dual|zdroj=|otrs=}} -copyvio
Autorský zákon.doc

Voľné dielo

397/2004 § 53 (2) Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

383/1997 § 40 (2) Ak uplynie trvanie autorského pravá alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, používateľ nie je povinný vyžadovať súhlas na použitie diela, ani uhradiť odmenu autorovi. Volne dielo sa môže použiť' len spôsobom, aký zodpovedá jeho hodnote, a musí sa uviesť autor diela, ak je známy. O zachovanie tejto podmienky sa starajú autorské zväzy a právnické osoby, ktorým bolo udelene oprávnenie na výkon kolektívnej správy v príslušnej oblasti tvorivej činnosti. 7)

Licenčná zmluva

§ 40 
Základné ustanovenia

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie a čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a musí obsahovať odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2) bLicenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. 

(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.   

§ 41 
Spôsob použitia diela

(1) V licenčnej zmluve autor s nadobúdateľom dohodne, na aký spôsob použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§18 ods. 2) udeľuje autor licenciu.

(2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

§ 42 
Rozsah licencie 

(1) Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.

(2) Ak autor s nadobúdateľom dohodol, že licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu, musí licenčná zmluva obsahovať územné alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie.

§ 43 
Výhradná licencia a nevýhradná licencia

(1) Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a  je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

(3) Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom,          na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

(4) Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.

Problém s CC licenciami

  • Zmluva o pouzivani diela musi byt oficialne podpisana.
  • Pravna subjektivita prijemcu musi byt specifikovana v zmluve. Zmluvu nemozno uzavriet s verejnostou.
Novela zákona rieši tento problém: http://www.dsl.sk/article.php?article=13748

Šablóny e-mailov

Vyhlásenie zašlite na permissions-sk@wikimedia.org

Publikácia diela predtým publikovaného mimo Wikipédie

Týmto vyhlasujem, že som jediným autorom resp. držiteľom autorských práv diela publikovaného
na [UVEĎTE, KDE BOLO DIELO PÔVODNE PUBLIKOVANÉ, ABY HO BOLO MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ]

Týmto udeľujem časovo neobmedzené, bezodplatné, nevýlučné právo (tzn. aj mimo Wikipédiu)
upravovať text umiestnený na [SEM VLOŽTE ODKAZ NA ČLÁNOK VO WIKIPÉDII], ktorého som autorom.
Bol som oboznámený a súhlasím s tým, že text môže byť následne menený, upravovaný,
presúvaný, rozšírený, zmazaný alebo skombinovaný ďalšími používateľmi Wikipédie.
Chápem, že ohľadne príspevkov do Wikipédie nie je možné požadovať žiadnu záruku
týkajúcu sa dostupnosti do nasledujúcej úpravy alebo odstránenia.

Udeľujem nadácii Wikimedia Foundation časovo neobmedzené, bezodplatné, nevýlučné právo a
licenciu zverejňovať text pred alebo po vyššie spomenutých úpravách za podmienok
stanovaných v GNU Free Documentation License (GFDL) a za podmienok Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Vyhlásenie súhlasu na Wikimédia Commons

Týmto vyhlasujem, že som tvorcom a/alebo jediným držiteľom autorských práv DIELA [    vložte odkaz    ].

Súhlasím so zverejnením tohto diela za podmienok slobodnej licencie LICENCIA [    vyberte aspoň jednu    z http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Výber_licencie - VYHLÁSENIE NEBUDE PLATNÉ, AK NIČ NEUVEDIETE ].

Beriem na vedomie, že udeľujem komukoľvek používať dielo v komerčnom produkte a modifikovať ho podľa svojich predstáv.

Som si vedomý, že vždy ostávam držiteľom autorských práv na svoje dielo a nechávam si právo byť uvedený ako autor v súlade so zvolenou licenciou. Zmeny, ktoré urobia iní, nebudú pripisované mne.

Som si vedomý, že slobodná licencia sa týka iba autorského práva a vyhradzujem si možnosť zakročiť proti každému, kto použije dielo urážlivým spôsobom alebo poruší osobnostné práva, obmedzenia týkajúce sa obchodnej značky atď.

Beriem na vedomie, že tento súhlas je neodvolateľný a že obrázok môže a nemusí byť permanentne umiestnený na projekte Wikimedia.

 DÁTUM, MENO DRŽITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV   

Zdroje na inšpiráciu

CC-BY 3.0 CZ Vzor licenčnej zmluvy

Komentáre

,jhmj jhg11. septembra 2014 10:59:35
tziizizuiOdpovedať


* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*