Prihlásiť

Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela


24. 10. 2012
Autorský zákon § 30

Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie
a) diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo bezplatných náboženských obradoch,

b) diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy,

c) školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

Komentáre* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*