Prihlásiť

Použitie finančných prostriedkov zo zaplatenej dane


11. 5. 2011

Prijímateľ je povinný použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rovnako sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, ktorá bola vynaložená na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Prijímateľ môže poskytnúť prijatý podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe, ale prijímateľ zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

§ 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov

  • a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
  • c) poskytovanie sociálnej pomoci,
  • d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • e) podpora vzdelávania,
  • f) ochrana ľudských práv,
  • g) ochrana a tvorba životného prostredia,
  • h) veda a výskum.

Zdroje

Komentáre* Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
** Pri odpovedi vám príde notifikácia na e-mail
*